[Algemene voorwaarden]

 1. Door het indienen van het inschrijfformulier, verklaart de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met Typisch Maud.
 2. De inschrijving wordt door Typisch Maud bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules. Vanaf de inschrijvingsdatum heb je wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kun je de inschrijving kosteloos annuleren of doorschuiven naar de eerstvolgende periode door ons een e-mail te sturen. Daarna, of bij annulering/doorschuiven binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt €25,- in rekening gebracht voor administratiekosten. Doorschuiven of wijzigen van cursus is maar eenmalig mogelijk.
 3. De cursist(e) stelt Typisch Maud voor of tijdens de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen (te denken valt aan ADHD, dyslexie etc.). Wanneer dit achterwege blijft, kan Typisch Maud geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen.
 4. Het lesgeld dient binnen 7 dagen na factuurdatum overgemaakt te zijn.
 5. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele extra administratiekosten worden berekend. Incassokosten zullen, indien nodig, tevens voor rekening van de cursist(e) zijn.
 6. De cursist(e) dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden. Dit kan mondeling, telefonisch of per mail. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
 7. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
 8. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
 9. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd bij afwezigheid van een les wanneer de cursus inmiddels is gestart.
 10. Typisch Maud heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van de lestijden met een uur kan worden verschoven en de startdatum met maximaal 4 weken. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn langer worden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 11. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan kan de les worden verschoven, waardoor de einddatum ook zal verschuiven.
 12. Typisch Maud behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
 13. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur aanwezig op de leslocatie. Schade, door opzet of onoordeelkundig gebruik, aan door Typisch Maud verstrekte apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).
 14. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internet aansluiting.
 15. De cursist(e) verzekerd zichzelf ervan minimaal 30 minuten per dag thuis te oefenen. Indien er gedurende twee lessen niet of onvoldoende is geoefend, zal er door Typisch Maud contact met de cursist(e) worden opgenomen.
 16. Na les 12 zal Typisch Maud adviseren over deelname aan het examen. Wanneer de cursist(e) naar aanleiding van een negatief advies afziet van deelname aan het examen, krijgt de cursist(e), aan het einde van de cursus, een getuigschrift van Typisch Maud. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en er thuis is geoefend.
 17. Indien de cursist(e) aan het einde van de cursus niet aan de minimum exameneis voldoet, en wel altijd thuis heeft geoefend, krijgt hij/zij de gelegenheid 2 extra privélessen te volgen om toch met het examen te kunnen meedoen.
 18. Indien het examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet gemaakt kan worden zal naar een andere examen mogelijkheid worden gezocht.
 19. Als de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij Typisch Maud. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail, of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer de klacht niet door Typisch Maud opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden.
 20. In het kader van de wet AVG vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Er worden tijdens de cursus foto’s gemaakt van de kinderen welke ik op Social media en mijn website plaats. Ik vraag u daarom om wel/geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze foto’s.

Doorhalen wat NIET van toepassing is:

 1. Mijn kind mag wel/niet op de foto.
 2. De foto waar mijn kind op staat mag wel/niet op Social media/website geplaatst worden.

Naam kind:       ……………………………………….

Gelezen en akkoord:             ………………………………………………………………